• Dyscypliny
 • Modelarstwo
 • Samoloty
 • Szybowce
 • Spadochrony
 • Balony
 • Akrobacja
 • Lotnie i Paralotnie
 • Mikroloty
 • Śmigłowce
 

O nas

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) – Polish Air Navigation Services Agency (PANSA) powstała 1 kwietnia 2007 r. jako podległy Ministerstwu Infrastruktury państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym.

Przejęła dotychczasowe zobowiązania prawne i zadania Agencji Ruchu Lotniczego, do których należy: zarządzanie przestrzenią powietrzną (ASM), zarządzanie przepływem ruchu lotniczego (ATFM), zapewnienie służb ruchu lotniczego (ATS).Celem działania służb ruchu lotniczego jest ciągłe podnoszenie efektywności działania PAŻP zgodnie z założeniami Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (SES) w szczególności w odniesieniu do: zapewnienia ciągłości służb żeglugi powietrznej, zarządzania przestrzenią powietrzną FIR Warszawa, zapewniania sprawności infrastruktury łączności, nawigacji i dozorowania, dostarczania informacji lotniczej i meteorologicznej.

Działalność PAŻP odbywa się na trzech szczeblach kontroli terytorium Polski:

 • służba kontroli obszaru (ACC)
 • służby kontroli zbliżania (APP)
 • służby kontroli lotniska (TWR)

PAŻP jest jedyną instytucją w Polsce szkolącą i zatrudniającą kontrolerów ruchu lotniczego.

Do podstawowych zadań służb operacyjnych należy: zapobieganie kolizjom podczas lotu statków powietrznych z innymi statkami powietrznymi, zapobieganie kolizjom statków powietrznych ze sobą na polu manewrowym i z przeszkodami na tym polu, usprawnianie i utrzymywanie uporządkowanego przepływu ruchu lotniczego, udzielanie wskazówek i informacji użytecznych dla bezpiecznego i sprawnego wykonywania lotów, zawiadamianie właściwych organów o statkach powietrznych potrzebujących pomocy w zakresie poszukiwania i ratownictwa oraz udzielanie tym organom pomocy w potrzebie.

Do pozostałych licznych sfer działalności należy też służba informacji powietrznej (FIS), służba alarmowa (KZ ATM), planowanie przepływu ruchu lotniczego nad Polską (FLOW), koordynacja zajętości przestrzeni powietrznej, prowadzenie biur odpraw załóg (ARO) oraz aktualizacja i wydawanie publikacji lotniczych (AIP ).

Więcej informacji znajdą Państwo na www.pansa.pl